Polityka prywatności

WPROWADZENIENiniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument określający zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej www.oskarwegner.pl (zwanej dalej “Stroną”). Za jego pośrednictwem pragniemy w przejrzysty i czytelny sposób poinformować Was, drodzy Użytkownicy m.in. o tym jakie Dane Osobowe są przez Nas gromadzone i w jaki sposób są one następnie przetwarzane. Polityka Prywatności została zatem przez Nas opracowana w trosce o bezpieczeństwo i prywatność Waszych Danych Osobowych, celem m.in. zapobiegnięcia ich przetwarzaniu przez podmioty nieuprawnione.I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych jest Oskar Wegner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057584, NIP 8511049193, REGON 810861904 o kapitale zakładowym w wysokości 51.500 zł. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z Nami za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@oskarwegner.pl.II. DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE GROMADZENIU I PRZETWARZANIUW związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony gromadzimy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, które przekazałeś Nam dobrowolnie, na skutek m.in. wypełniania formularzy, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju korespondencji. Ponadto, wykorzystujemy także pliki cookies oraz inne podobne technologie. W szczególności gromadzimy i przetwarzamy takie Dane Osobowe jak: 1. Twoje imię i nazwisko; 2. Twój adres e-mail; 3. Twój numer telefonu. Ponadto, gromadzimy i przetwarzamy takie informacje, jak: 1. rodzaje treści, które wyświetlasz podczas korzystania ze Strony; 2. rodzaje treści, na które reagujesz podczas korzystania ze Strony; 3. funkcje, z których korzystasz podczas korzystania ze Strony; 4. działania, jakie podejmujesz podczas korzystania ze Strony; 5. terminy, częstotliwość i czas trwania Twoich aktywności podczas korzystania ze Strony. Dodatkowo przetwarzamy także dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu oraz tzw. dane eksploatacyjne związane z korzystaniem przez Ciebie ze Strony, w skład których wchodzą m.in.: 1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej; 2. informacje o systemie teleinformatycznym, z którego korzystasz; 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie ze Strony.III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHPowyższe dane przetwarzamy w następujących celach: 1. Kontakt. Podane przez Ciebie dane umożliwiają Nam kontakt z Tobą, w szczególności w sytuacji gdy: 1) skierowałeś do Nas prośbę o kontakt; 2) skierowałeś do Nas zapytanie lub wątpliwość związane z Usługami, które świadczymy. 2. Marketing. Dane, które Nam udostępniasz pozwalają na spersonalizowanie powiadomień, sugestii, reklam i innych sponsorowanych treści, które zostaną do Ciebie skierowane i wyświetlone w ramach Strony lub poza nią. 3. Rozwój. Udostępnione przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Ciebie ze Strony, tak aby nieustannie ulepszać i dostosowywać ją do potrzeb i zachowań Użytkowników. 4. Archiwizacja i statystyka. Podane przez Ciebie dane służą Nam w celach archiwalnych i statystycznych.IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane Osobowe Użytkowników są przez Nas przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w tym w szczególności na podstawie jego następujących artykułów: 1) art. 6 ust. 1 lit a, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Art. 6 ust. 1 lit. a stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Kontakt, Marketing, Rozwój i Archiwizacja i statystyka. 2) art. 6 ust. 1 lit b, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Art. 6 ust. 1 lit b stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Kontakt, Rozwój. 4) art. 6 ust. 1 lit f, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Art. 6 ust. 1 lit f stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Kontakt, Marketing, Rozwój i Archiwizacja i statystyka.V. PLIKI COOKIESPliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania ze Strony wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się ze Stroną (np. przeglądarka internetowa), a następnie – podczas Twoich kolejnych wizyt na Stronie - są wysyłane z powrotem do Strony. Oznacza to, że pliki te: 1) są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 2) umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji na Stronie; 3) nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ciasteczka wykorzystywane są w celach opisanych powyżej, w tym w szczególności w celu zapamiętywania Twojej sesji, udostępniania innych funkcji Strony, a także w celach statystycznych i marketingowych. Często zdarza się, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się ze Stroną, nie mniej jednak w każdej chwili możesz to zmienić. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).VI. PODMIOTY, KTÓRYM ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE.Twoja dane mogą zostać przez Nas udostępnione innym podmiotom, zwanym odbiorcami. Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Odbiorcami, którym udostępniamy Twoje Dane Osobowe są: 1) podwykonawcy, tj. podmioty, z którymi współpracujemy w ramach lub w związku ze świadczonymi przez Nas Usługami; w ich skład wchodzą w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi wspierające komunikację z Użytkownikami, usługi reklamowe, usługi analityczne, a także usługi IT; 2) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania i inne instytucje.VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.VIII. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH.Dane, które przetwarzamy mogą być przekazywane do krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z tymi obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do krajów tych należą przede wszystkim Stany Zjednoczone. Przekazywanie Twoich danych osobowych do USA następuje zatem w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno My, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.IX. UPRAWNIENIA.W odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci uprawnienie do: 1) dostępu do Twoich Danych Osobowych, w tym do uzyskania ich kopii; 2) sprostowania Twoich Danych Osobowych; 3) usunięcia Twoich Danych Osobowych; 4) ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych; 5) przeniesienia Twoich Danych Osobowych do innego administratora. Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 1) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach, w tym profilowania; 2) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli w Twojej ocenie udostępnione przez Ciebie dane są przetwarzane przez Nas w sposób niezgodny z prawem, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.